REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SEVENSHOP.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sevenshop.pl
Sklep Internetowy WWW.SEVENSHOP.PL dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sevenshop.pl prowadzony jest przez AFB Michał Tarczyński, adres siedziby ul. Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952038982, REGON: 650890217, adres poczty elektronicznej: bok@sevenshop.pl, kontakt ze sklepem  jest możliwy pod adresem emial:bok @sevenshop.pl lub telefonicznie pod numerem 016 676 16 62 w godzinach od 10.00 do 12.00
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku
z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
4.Definicje:
4.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego.
4.2. SPRZEDAWCA- AFB Michał Tarczyński, adres siedziby ul. Zamoyskiego 2 ,37-700 Przemyśl, NIP: 7952038982, REGON: 650890217, adres poczty elektronicznej: bok@sevenshop.pl
4.3. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
4.4. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
4.8. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy SPRZEDAWCY dostępny pod adresem internetowym: www.sevenshop.pl
4.9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
4.10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.11. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.12. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,
w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
4.13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
4.15. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


§2
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta– wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola „Zarejestruj”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię
i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sevenshop.pl lub też pisemnie na adres:
ul. Zamoyskiego 2, 37-700 Przemyśl
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku chęci otrzymania faktury za zakup, Kupujący w trakcie wypełniania danych w podaje NIP i dane swojej firmy. Sprzedający nie będzie miał możliwości wystawienia faktury, jeżeli Kupujący w chwili składania zamówienia nie poda danych firmy ( w tym NIP). Kupujący nie będzie mógł wystąpić o fakturę u Sprzedawcy, który zarejestrował sprzedaż na kasie fiskalnej oraz wystawił paragon do zamówienia (na którym nie ma NIP-u Kupującego).
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
6. Każdy z Klientów sklepu internetowego www.sevenshop.pl ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. Newsletter wysyłany jest tylko do Klientów, którzy go zamówili poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji,
w Formularzu zamówienia lub podali adres poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sevenshop.pl
8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 3
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e- mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 pkt. 3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5. Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja Konta Klienta sklepu internetowego www.sevenshop.pl jest dobrowolna, nieodpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.

§ 4
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem PayPro S.A. - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. 60-198 Poznań ul. Pastelowa 8
W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie. Klient posiada prawo wyboru formy płatności na jeden z poniższych sposobów:
a) SZYBKA PŁATNOŚĆ INTERNETOWA - skorzystaj z wygodnego rozwiązania do realizacji płatności poprzez PayPro S.A. - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
- w momencie finalizacji zamówienia wybierz jako metodę płatności PRZELEW NATYCHMIASTOWY,
- wybierz z listy swój bank, po przekierowaniu na stronę swojego banku zaloguj się
i zatwierdź płatność,
- zaksięgowanie płatności odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu,
- dostępne metody płatności w serwisie:

b) PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
- w momencie finalizacji zamówienia, wybierz taką metodę płatności
- w celu dokonania płatności przy użyciu karty należy podać wymagane informacje o karcie, posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.
- Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPro - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.


§5
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
a) przesyłka kurierska FedEx
b) dostawa do Paczkomatu
3. Przy otwieraniu produktu Klient musi uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie
w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie
w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do sklepu internetowego wad, uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub braków w zamówieniu.

5. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki

6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach (7-15), w których pracuje sklep.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Paczki nadawane są w terminie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towaru wynikające
z przyczyn przez siebie niezawinionych.

§6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy wraz z produktem i dowodem zakupu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz produkt i dowód zakupu należy wysłać na adres: AB Michał Tarczyński, ul. Franciszkańska 29, 37-700 Przemyśl.


2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w niniejszym punkcie Regulaminu*. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


* WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


AFB Michał Tarczyński, ul. Franciszkańska 29, 37-700 Przemyśl, www.sevenshop.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.


3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


5. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna


w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być czysty, nieużywany,


z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny sposób w kartonowe pudełko.


6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep internetowy.


7. Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.


8. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.


§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową). 
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.  .

5. Klientowi przysługują 2 lata gwarancji.

6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: AFB Michał Tarczyński ul. Franciszkańska 29, 37-700 Przemyśl


7. Do złożenia reklamacji, należy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji: informację
i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową oraz informację niezbędną do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar wraz z dowodem zakupu przesyłką opłaconą przez Klienta.

8. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji (gdy nie będzie możliwa naprawa, wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

10. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte:
a. powstałe w trakcie użytkowania: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, itp.), uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania ekstremalnych temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia wynikające z niedbałego i niewłaściwego użytkowania wyrobu, nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu, celowego uszkodzenia wyrobu.
b. należy pamiętać o podatności wyrobów ze skór naturalnych, na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zatłuszczenia, będące bardzo trudne do usunięcia lub niemożliwe. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ale wyłącznie specjalnych środków przeznaczonych do konserwacji skór i materiałów.
Produkty (głównie w ciemnych kolorach) mogą pozostawiać na ubraniach lekkie przebarwienia.

§8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


§ 9
POLITYKA COOKIES


AFB Michał Tarczyński może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny
i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy
w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
(w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany zakresu, a także form świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.